نفر اول sobhanmo با 17 برد

نفر دوم sobhan با 8 برد

نفر سوم Sobhan با 8 برد

نفر چهارم افشین اخترخاوری با 8 برد

نفر پنجم sobhanm با 6 برد

نفر ششم amirm با 6 برد

نفر هفتم عارف با 3 برد