نفر اول sobhanmo با 17 برد

نفر دوم sobi با 12 برد

نفر سوم sobhan با 8 برد

نفر چهارم Sobhan با 8 برد

نفر پنجم افشین اخترخاوری با 8 برد

نفر ششم sobhanm با 6 برد

نفر هفتم amirm با 6 برد